رنگ سفید آکریلیک مات M 2002 | پیکو کالر

Piccoacryl Flat Interior Paintpaintroof

رنگ سفید مات آکریلیک

سفید مات آکریلیک شیکی و گرمی جلوه تمام مات .

شستشوی مناسب

خوب ایده آل جهت اماکن با رفت آمد متوسط .

جلوه یکنواخت مخملی این رنگ را برای رنگ آمیزی سقف و سایر سطوحی که دارای زیر سازی هم سطح و صیقلی نمی باشند ، مناسب می سازد .